Spoločnosť ZH Kredit, s.r.o. bola založená v roku 2001 ako investičná spoločnosť, ktorej obchodným zámerom bolo predovšetkým vysporiadavanie a inkaso dubióznych pohľadávok. Spoločnosť nadobudla a v súčasnosti vlastní portfólio pohľadávok pozostávajúce tak z obchodných ako aj spotrebiteľských pohľadávok, ktoré ďalej deblokuje vo vlastnom mene a na vlastný účet.

Primárne sa jedná o pohľadávky, ktoré spoločnosť nadobudla formou postúpenia zo skrachovanej poisťovne Perspektíva. Objem celkového portfólia obhospodarovaného spoločnosťou ZH Kredit, s.r.o. predstavuje sumu presahujúcu 1,2 mld. Sk, pričom pozostáva z pohľadávok viac ako 38 000 individuálnych dlžníkov.

Spoločnosť ZH Kredit, s.r.o. nie je štandardnou inkasnou spoločnosťou, pri práci s pohľadávkami sa snaží odbremeniť klientov s komplikovanou agendou súvisiacou s jednotlivými prípadmi, ďalším prínosom je účtovné hľadisko a možnosť zbaviť sa aj nelikvidných pohľadávok, a preto svojim klientom prednostne ponúka možnosť odpredaja pohľadávok vo väčších balíkoch.

V rámci inkasného procesu spoločnosť využíva bohaté skúsenosti špecializovaného tímu pracovníkov a externých dodávateľských spoločností a tiež viacerých renomovaných advokátskych kancelárií. Pri uplatňovaní práv vyplývajúcich z jednotlivých pohľadávok pritom plne rešpektuje platné legislatívne prostredie a v komunikácii s dlžníkmi sa snaží o individuálny a korektný prístup u každého jedného prípadu. Prioritou je pritom dohoda s dlžníkom, ktorá v prípade existujúcich a pokračujúcich obchodných vzťahov klientov a dlžníkov tieto vzťahy nenaruší, na druhej strane však napomôže lepšej platobnej disciplíne dlžníkov a zlepší cash-flow klientov spoločnosti ZH Kredit, s.r.o..